Slide background
Slide background
Slide background

Kongreye Kalan

DAVET


Değerli Meslektaşlarım,

Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalığı Derneği olarak bu sene 25.Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi’ ni 9-13 Mayıs 2023 tarihlerinde Hilton Dalaman-Sarıgerme’ de gerçekleştireceğiz. Hipertansiyon başta olmak üzere nefrolojinin her alanındaki yenilikleri sizlere aktarmayı misyon edinmiş derneğimiz bu yılda zengin bilimsel programında güncel bilgileri konferans, panel, sözlü ve poster sunumları ile sizlere aktaracaktır. Bu anlamda alanında önde gelen hocalarımızdan klinik pratikte karşılaştıkları vakalar ile güncel literatürün harmanlandığı oturumlar planlanmaktadır. Asistanlarımız için özel kurgulanmış yarışmamız ile bu yılda tüm kongre boyunca genç meslektaşlarımızın hem eğlenerek hem de öğrenerek kongremizi tamamlamasını hedefliyoruz. Ayrıca bu yılda her yıl olduğu gibi bildirileriniz bilimsel kurulumuz tarafından değerlendirilecek ve dereceye giren bildirilere başarı ödülleri verilecektir. Dernek olarak eğitime hizmet temel misyonumuz olup bu misyon çerçevesinde, derneğimiz tarafından belirlenen kontenjan kapsamında, kongremize bildirileri ile katılım gösteren araştırma görevlisi doktor arkadaşlarımıza, bu yıl da kayıt, konaklama desteği vermeye devam edeceğiz.

Programın hazırlanmasında emeği geçen herkese hem teşekkür ediyor hem de başarılar diliyoruz. Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu adına siz değerli meslektaşlarımızı kongremize davet etmekten büyük onur duyuyor, kongremizde görüşmek üzere sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Prof. Dr. Yunus Erdem
Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Başkanı

KURULLAR

Yönetim Kurulu


Başkan
Yunus ERDEM

Başkan Yardımıcısı
Selim Turgay ARINSOY

Genel Sekreter
Şeref Rahmi YILMAZ

Sayman
Ülver DERİCİ

Üyeler
Bülent ALTUN
Serpil Müge DEĞER
Rüya MUTLUAY

Onursal Başkanlar
Enver HASANOĞLU
Oktay KARATAN
Çetin TURGAN


BİLİMSEL PROGRAM

09 Mayıs 2023 ,Salı
  SALON A  SALON B 
15:30-16:00 AÇILIŞ
Kongreye Global Bakış
Oturum Başkanı:
Turgay Arınsoy
Yunus Erdem
 
16:00-17:00 SÖZLÜ BİLDİRİLER-1
Oturum Başkanı:
Serkan Kahraman

SS-01 COVID-19 Pnömonisi ile Başvuran Hastalarda Akciğer Tutulumu ile Böbrek Hasarı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Ece Gül Köse Hamidi

SS-02 Rutin hemodiyaliz uygulanan hastalarda mevsimsellik ve diyet alımına bağlı sıvı elektrolit ve asit baz değişikliklerinin değerlendirilmesi
Ayşe Erçin Arslan

SS-03 Böbrek Nakilli Hastalarda Hepatit B Aşısı Sonrası Serokonversiyonu Etkileyen Faktörler
Yağmur TAHILLIOĞLU

SS-04 Donör Nefrektomi Sonrası Gelişen Hipokalsemi ve D Vitamin Düzeyi İle İlişkisi
Sinem Girgin

SS-05 Prediyaliz Hastalarda Kan Basıncı Kontrolünü Ne Kadar Sağlayabiliyoruz?
Sevgi Gülşen

SS-06 Post-transplant hasta grubunda nutrisyonel risk indeksi ve tüm nedenlere bağlı mortalite arasındaki ilişki
Serpil Müge Değer

SS-07 Periton diyalizi hastalarında ultrasonografik peritoneal membran düzensizliği ve ortalama peritoneal membran kalınlığının klinik parametreler ve peritoneal membran fonksiyonu ile ilişkisi
Saliha Yıldırım

SS-24 ST-Yükselmesiz Miyokard Enfarktüsü Hastalarında Kontrast Madde Nefropatisi ile Serum Sistatin-C Düzeyi İlişkisi
Hasan Koca

 
17:00- 17:15 ARA
17:15-18:15 SÖZLÜ BİLDİRİLER-2
Oturum Başkanı:
Gültekin Gençtoy

SS-08 Non-dipper hipertansiyonlu hastalarda elektrofizyolojik denge endeksinin önemi
Adem Aktan

SS-09 Kalıcı Tünelli Hemodiyaliz Kateteri İmplante Edilen Hastalarda Sağkalımı Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Hatike HANÇER

SS-10 Periton Diyaliz Hastalarında Nutrisyon Değerlendirmesinde Pratik Parametreler: Monosit-Lenfosit oranı, Geriatric nutrisyon risk indeksi ve Prognostik nutrisyonel İndeks
Aysu Okumuş

SS-11 Böbrek Biyopsisi ile Tanı Konulmuş Primer ve Sekonder Glomerulonefrit Hastalarının Özellikleri ve Prospektif Bir Yıllık İzlemi
Hayriye Özağcı

SS-12 Kontrast nefropatisinin Yeni Bir Bağımsız Ön Gördürücüsü: FIB-4 İndeks
Hüseyin Durak

SS-13 Koroner Anjiografi Sonrası Kontrast Nefropati Gelişen Hastalarda Oksidatif Stres İndeksi ve 8 -Hidroksi 2’-Deoksi Guanozin Düzeyi ile DNA Hasar Analizi
Özge Demirkıran

SS-14 Obstruktif Uyku Apne Sendromunda Apne Şiddetine Göre Böbrek Fonksiyon Bozukluğu ve Koroner Ateroskleroz Yaygınlığı Arasındaki İlişki.
Nazife Nur Özer Şensoy

SS-15 Fokal segmental glomerulosklerozda böbrekte leptin ekspresyonu varlığı ve şiddeti hastalık patogenezi ve prognozuna ışık tutabilir mi?
Zeynep Ural

SÖZLÜ BİLDİRİLER-3
Oturum Başkanı:
Hadim Akoğlu

SS-16 Romatolojik Hastalıklarda Böbrek Biyopsisi Özellikleri: Tek Merkezli, 15 Yıllık Retrospektif Bir Çalışma Şayeste
Akkan Eren

SS-17 Non-ST Elevasyonlu Myokard İnfarktüsünde Kreatinin ve Ürik Asit Damar Hastalığı Şiddeti İle Korelasyon Gösterir
Süleyman Akkaya

SS-18 Anca İlişkili Vaskülitler : Tek Merkez Deneyimi
Sevgi Gülşen

SS-19 Kronik Hemoliz Gölgesinde Kardiyorenal Sendromlu Bir Olgu Sunumu
Haluk Cihad Albayrak

SS-20 İntraabdominal kompartman sendromuna bağlı akut böbrek hasarı gelişen olgularda, serum superoksit dismutaz, fibroblast growth faktör-23 ve idrar kıdney ınjury molecule-1 düzeyleri ve intraabdominal basınç ölçümlerindeki değişimin mortalite üzerine etkisi
Ahmet Murt

SS-21 Sistemik İmmün İnflamasyon İndeksi: Kontrast İlişkili Nefropati İçin Yeni Bir Belirteç mi?
Sibel ADA

SS-22 Korunmuş EF’li kalp yetmezliği olan kronik böbrek hastalarında IV demir tedavisinin GFR ve ProBNP’ye etkisi
Özant Helvacı

SS-23 Sık nüks eden ve kortikosteroid tolere edemeyen minimal değişik hastalığı vakalarında rituksimab: tek merkez deneyimi
Cihan Uysal

10 Mayıs 2023, Çarşamba
  SALON A  SALON B 
08:45-09:00 Açılış Konuşması
Konuşmacı:
Yunus Erdem
 
09:00-09:50 KONFERANS
Oturum Başkanı: Yunus Erdem

09:00-09:20 Hipertansiyon nedir?
Şükrü Ulusoy

09:20-09:40 İzole diyastolik hipertansiyon: Tedavi edelim mi?
Bülent Altun

09:40-09:50 Tartışma
 
09:50-10:10 ARA 
10:10-10:40
UYDU SEMPOZYUMU
Sekonder Hiperparatiroidi Tedavisinde Etelkalsetid ve Renal Anemi Tedavisinde Darbepoetin Alfa ile Risk Yönetimi
Konuşmacılar: Dr. Kenan Ateş, Dr. Elif Arı Bakır
10:40-11:00 ARA
11:00-11:30
UYDU SEMPOZYUMU
Tecrübene Güven, Güveni tecrübe et
Konuşmacı: Dr. Bülent Altun, Dr. Tevfik Demir
11:30-11:50 ARA
11:50-13:00 SEMPOZYUM
Kılavuzlara Göre Kan Basıncı Ölçümü

Oturum Başkanı: Şehsuvar Ertürk

11:50-12:10 Ofis ve Ev kan basıncı
Tolga Yıldırım

12:10-12:30 Ambulatuvar kan basıncı ve kan basıncı değişkenliği
Gülsüm Özkan

12:30-12:50  Yeni ölçüm teknikleri
Zelal Adıbelli

12:50-13:00 Tartışma
SEMPOZYUM
Glomerülonefrit Tedavisi
Oturum Başkanı:
Alaattin Yıldız

11:50-12:10 Dünden bugüne steroid tedavisi
Abdülmecit Yıldız

12:10-12:30 IgA tedavisinde yenilikler
İhsan Ergün

12:30-12:50 Tedavide SGLT 2 inhibitörleri
Şebnem Karakan

12:50-13:00 Tartışma
13:00-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ / POSTER BİLDİRİLER (PS 01- PS 16)
Oturum Başkanı:
Tolga Yıldırım
14:00-14:50 SEMPOZYUM
Yaşam Tarzı ve Hipertansiyon
Oturum Başkanı:
Turgay Arınsoy

14:00-14:20 Tuz, potasyum alımı ve hipertansiyon
Elif Arı Bakır

14:20-14:40 Mikrobiyata ve hipertansiyon
Ayça İnci

14:40-14:50  Tartışma
SEMPOZYUM
KBH Tedavisi
Oturum Başkanları:
Kenan Ateş, Özlem Usalan

14:00-14:20 HIF inhibitörleri ve anemi
Savaş Öztürk

14:20-14:40 Renal osteodistrofi ve kalsimimetikler
Ercan Türkmen

14:40-14:50  Tartışma
14:50-15:10 ARA
15:10-15:40
UYDU SEMPOZYUMU
Jinarc ile Polikistik Böbrek Hastalığı’nda Maksimum Doz Optimum Fayda
Oturum Başkanı: Dr. Ülver Derici
Konuşmacılar: Dr. Şeref Rahmi Yılmaz, Dr. Tolga Yıldırım
15:40-15:55 ARA
15:55 - 16:25
UYDU SEMPOZYUMU
Elfie: Doktor ve Hastalar için Geleceğin Dijital ve Yenilikçi Sağlık Çözümü
Oturum Başkanı: Dr. Bülent Altun
Konuşmacı: Dr. Kubilay Ükinç
16:25-16:50 ARA
16:50-18:15 SEMPOZYUM
Hipertansiyon ve Kardiyo-metabolik Risk
Oturum Başkanı:
Nurhan Seyahi

16:50-17:10 Hipertansiyon ve lipid profili: Yeni hedefler
Mümtaz Yılmaz

17:10-17:30  Hipertansiyon ve ürik asit
Gülay Kadıoğlu Koçak

17:30-17:50 Obezite,kilo kaybı ve hipertansiyon
Alper Azak

17:50-18:15   Tartışma
SEMPOZYUM
Böbrek Nakli ve Metabolik Bozukluklar
Oturum Başkanları:
Aydın Türkmen, Hüseyin Koçak

16:50-17:10 Diyabet tedavisi
Arzu Velioğlu

17:10-17:30  Lipid tedavisi
Berna Yelken

17:30-17:50 Hipertansiyon tedavisi
Erhan Tatar

17:50-18:15  Tartışma
19:00 - 21:00 KONAKLAMA OTELLERİNDE AKŞAM YEMEĞİ 
11 Mayıs 2023, Perşembe
  SALON A  SALON B 
09:00-09:30 KONFERANS
Oturum Başkanı: Nurol Arık

09:00 - 09:20 KBH hastasında hedef kan basıncı
Celalettin Usalan

09:20-09:30 Tartışma
KONFERANS
Oturum Başkanı: Galip Güz

09:00 - 09:20 Periton diyalizinde beslenme ve nütrisyon desteği
Serpil Müge Değer

09:20-09:30 Tartışma
09:30– 10:45 PANEL
Antihipertansif Tedavi
Oturum Başkanları:
İbrahim Karayaylı, Tevfik Ecder

09:30- 09:50 Herkese RAS blokörü?
Yunus Erdem

09:50-10:10  İlk basamakta beta bloker?
Ülver Derici

10:10-10:30 Kombinasyonda Spironolakton?
Mustafa Arıcı

10:30-10:45 Tartışma
PANEL
Periton Diyalizi
Oturum Başkanı:
Deniz Ayli

09:30-09:50  Periton Diyaliz Yöntemleri
Hülya Taşkapan

09:50-10:10 Periton Diyalizi Yeterliliği ve Diyaliz Reçetelendirmesi
Mürvet Yılmaz

10:10-10:30 Periton Diyalizinde Komplikasyonlar: Peritonitler
Ebru Aşıcıoğlu

10:30- 10:45  Tartışma
10:45 - 11:00 ARA
11:00 - 11:30
UYDU SEMPOZYUMU
Empagliflozin ve Linagliptin ile T2DM hastasına Kardiyo Renal Metabolik Bakış
Konuşmacılar: Dr. Yunus Erdem, Dr. Aydoğan Aydoğdu
11:30-11:55 ARA
11:55-12:25
UYDU SEMPOZYUMU
Kronik Böbrek Hastalarında Metabolik Asidoz: Normalleşen Bikarbonat ile Böbrek Koruyucu Etkiye Yolculuk
Oturum Başkanı: Kenan Ateş
Konuşmacı: Şebnem Karakan
12:25-13:40 ÖĞLE YEMEĞİ / POSTER BİLDİRİLER (PS 17- PS 32)
Oturum Başkanı:
Tuncay Şahutoğlu
13:40-14:10 KONFERANS
Oturum Başkanı: Ercan Ok

13:40 - 14:00 Non steroidal mineralokortikoid reseptör blokörleri
Sabahat Alışır Ecder

14:00-14:10 Tartışma
KONFERANS
Oturum Başkanı: Oktay Oymak

13:40 - 14:00  Hemodiyalizde kalbimi nasıl koruyabilirim?
Zülfikar Yılmaz

14:00-14:10 Tartışma
14:10-14:30 ARA
14:30-15:00
UYDU SEMPOZYUMU
Düşürmek Mi, Düş Görmek Mi?
Hipertansiyon Tedavisinde Hedef Değerlere Ulaşabiliyor muyuz?
Oturum Başkanı & Konuşmacı: Dr.Ülver DERİCİ
Konuşmacı: Dr.Erdal BELEN
15:00-15:15 ARA
15:15-15:45
UYDU SEMPOZYUMU
Altın Bakış: Hipertansiyon Tedavisinde Metoprolol'ün Kardiyoprotektif ve Renoprotektif Etkileri
Konuşmacılar: Dr. Tevfik Ecder, Dr. Necla Özer
15:45 - 16:15 ARA
16:15-17:30 SEMPOZYUM
Elektrolit Anomalisi ve Antihipertansif Tedavi
Oturum Başkanı:
Siren Sezer

16:15-16:35 Hiperkalemik diyabetik hastada tansiyon
Gülizar Manga Şahin

16:35-16:55 Hiponatremik yaşlı hastada hipertansiyon
Funda Sağlam

16:55-17:15 Hipokalemik hastada hipertansiyon
Necmi Eren

17:15-17:30 Tartışma
PANEL
Böbrek Nakli
Oturum Başkanları:
Hüseyin Töz, Kenan Keven

16:15-16:35 Kanserden korunma ve tedavi
Ülkem Çakır

16:35-16:55 Anemiye yaklaşım
Ebru Sevinç Ok

16:55-17:15 Osteoporoza yaklaşım
Hamad Dheir

17:15-17:30 Tartışma
17:30 - 18:30 SÖZLÜ BİLDİRİLER-4
Oturum Başkanı:
Fatma Ayerdem Ebinç
 
19:00 - 21:00 KONAKLAMA OTELLERİNDE AKŞAM YEMEĞİ
12  Mayıs 2023, Cuma
  SALON A  SALON B 
09:00-09:50 PANEL
Hipertansiyon Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar
Oturum Başkanı:
Rumeyza Kazancıoğlu

09:00 – 09:20 Yeni RAS’ni hedefleyen tedaviler
Rüya Mutluay

09:20 – 09:40 RAS dışı yeni antihipertansif tedaviler
Meltem Gürsu

09:40- 09:50  Tartışma
SEMPOZYUM
Kistik Böbrek Hastalıkları
Oturum Başkanları:
Serhan Tuğlular, Bülent Tokgöz

09:00 – 09:20  Böbrek kistine yaklaşım
Özkan Güngör

09:20– 09:40  PKBH ve tolvaptan
İsmail Koçyiğit

09:40- 09:50  Tartışma
09:50-10:10 ARA
10:10-10:40
UYDU SEMPOZYUMU
Hipertansiyonda Birlikteliğin Gücüyle Tedavi: Ramipril ve Kombinasyonları
Konuşmacılar: Dr. Yunus Erdem, Dr. Necla Özer
10:40-10:55 ARA
10:55- 11:25
UYDU SEMPOZYUMU
Renal Anemi Tedavisinde Taze Bir Nefes: Evrenzo
Oturum Başkanı: Dr.Deniz Ayli
Konuşmacılar: Dr.Aykut Sifil, Dr.Şebnem Karakan
11:25-11:50 ARA
11:50-12:35 SEMPOZYUM
Komorbiditesi olan hastalarda anti hipertansif tedavi
Oturum Başkanı:
Yasemin Erten

11:50-12:10   OSA'si olan hastada hipertansiyon
İzzet Hakkı Arıkan

12:10-12:30 Yaşlı Düşkün hastada hipertansiyon
Kenan Turgutalp

12:30-12:35 Tartışma
SEMPOZYUM
Nadir Akut böbrek hasarı
Oturum Başkanı:
Mehmet Emin Yılmaz

11:50-12:10 Hemolitik Üremik sendrom tedavisi
Özkan Ulutaş

12:10-12:30 Rabdomiyolize yaklaşım
Tolga Yıldırım

12:30-12:35 Tartışma
12:35- 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ 
13:30 - 14:20 SEMPOZYUM
Dirençli Hipertansiyon
Oturum Başkanı:
Caner Çavdar

13:30-13:50 Renovasküler Hipertansiyon
Ebru Gökoğuz

13:50-14:10: Endokrinolojik hipertansiyon
Bülent Hüddam

14:10-14:20 Tartışma
SEMPOZYUM
Kalıtsal Hastalıklar
Oturum Başkanı:
Ahmet Uğur Yalçın

13:30-13:50 Fabry ve tedavisi
Kültigin Türkmen

13:50-14:10 Alport ve tedavi
Ender Hür

14:10-14:20 Tartışma
14:20-14:40 ARA
14:40-15:10
UYDU SEMPOZYUMU
Hiper Sohbetler
Hipertansiyon tedavisinde vakalar, sorular ve cevaplar
Oturum Başkanı: Dr. Ülver Derici
Konuşmacı: Dr. Sena Ulu, Dr. Ahmet Temizhan
15:10-15:30 ARA
15:30-16:00
UYDU SEMPOZYUMU
Forziga ile KBH Tedavisinde Konfor Alanı
Konuşmacılar: Dr.Ülver Derici, Dr. Sena Ulu
16:00-16:15 ARA
16:15-17:00 SEMPOZYUM
Kalp Yetmezliği
Oturum Başkanı:
Bülent Altun

16:15-16:35 Kreatinin yüksek hastada sıvı kısıtlaması
Gizem Kumru

16:35-16:55 Hipervolemide diüretik kombinasyonları
Gülay Aşçı

16:55-17:00 Tartışma
SEMPOZYUM
Hemodiyaliz
Oturum Başkanı:
Ali Rıza Odabaş

16:15 – 16:35 Hemodiyaliz yeterliliği
Gülay Ulusal Okyay

16:35-16:55 Hemodiyalizde uzun yaşam
Gökhan Atılgan

16:40-16:50 Tartışma
17:00-17:10 ARA
17:10-18:00 DİLEK VE TEMENNİLER
Yunus Erdem, Rahmi Yılmaz
 
19:00 - 21:00 AKŞAM YEMEĞİ
13 Mayıs 2023, Cumartesi
  SALON A  SALON B 
09:00-10:00 SEMPOZYUM
Akılcı İlaç Oturumu
Oturum Başkanı:
Ülver Derici
Serpil Müge Değer
09:45-10:00 Tartışma
 
10:00-10:15 ARA
10:15-11:00 KONFERANS
23. Kongreden Akılda Kalanlar
Oturum Başkanı:
Yunus Erdem
Rahmi Yılmaz
10:15-11:00 Tartışma
 

GENEL BİLGİLER

Kongre Merkezi

Hilton Dalaman – Sarıgerme


Kongre Tarihi

9 - 13 Mayıs 2023


Kongre Dili

Kongre resmi dili Türkçe’ dir.


Kongre Ajandası

Bildiri Gönderimi Başlangıç Tarihi: 2 Ocak 2023
İndirimli Kayıtların Son Günleri: 3 Şubat 2023
Son Bildiri Gönderme Tarihi: 07 Nisan 2023
Bildiri Sonuçlarının Açıklanması: 7 Nisan 2023
Otel Giriş Tarihi: 9 Mayıs 2023
Otel Çıkış Tarihi: 13 Mayıs 2023
Bilimsel Program Başlangıç: 10 Mayıs 2023
Bilimsel Program Bitiş: 13 Mayıs 2023


Davet Mektubu

Talep edildiği takdir de GenX Kongre Organizasyon tarafından gönderilecektir. Davet mektupları hiçbir suretle seyahat, konaklama ya da benzer bir muafiyet hakkını sağlamaz.


Katılım Belgeleri

Kongre kapanış günü kayıt - rezervasyon masalarından verilecektir.


Yaka Kartları

Kayıt - rezervasyon masalarından kayıt işlemlerini tamamlayan konuklarımıza verilecek olan yaka kartlarının toplantılar süresince güvenlik açısından mutlaka takılması gerekmektedir.


Kongre Özet Kitabı

Kongre çantalarının içerisinde olacaktır.


Kongre Çantaları

Kayıt işlemlerini tamamlayan konuklarımıza kayıt - rezervasyon masalarından verilecektir.


ORGANİZASYON SEKRETERLİĞİ

Düzenleme Kurulu, GenX Kongre Organizasyon, Toplantı Resmi Acentesi olarak belirlemiştir. Toplantı çerçevesinde herhangi bir talebinizde GenX Kongre Organizasyon’a başvurmanızı rica ederiz. hipertansiyon@genx.com.tr

BİLDİRİ ÖZETLERİ

Özet Başvurusu Sırasında Dikkat Edilecek Noktalar ve Gönderme Kuralları

Bildiri özetleri, bildiri sistemi kullanılarak web sitesi üzerinden online olarak ve TÜRKÇE olarak gönderilmelidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiri özetleri kabul edilmeyecektir. İnternet üzerinden gönderilen özetler, kabul edilmesi halinde aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 07 Nisan 2023

Bildirinizi Sözlü Sunum, Poster Sunumu kategorilerinden uygun olanı seçerek gönderebilirsiniz. Sistem, seçtiğiniz kategori için sizi yönlendirecektir, ilgili adımlardaki soruları cevaplayarak veya ilgili dokümanları ekleyerek sonraki adımlara geçebilir ve bildirinizi Bilim Kurulu dikkatine gönderebilirsiniz.

Bildirilerin Değerlendirilmesi

Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi’nce yapılacaktır. Bildirinin değerlendirmeye alınabilmesi için bildiri sahibinin kongre kaydını en geç 31 Mart 2023 tarihine kadar tamamlaması gerekmektedir.

KAYIT & KONAKLAMA

Kayıt Ücretleri

KAYIT 3 Şubat 2023 Sonrası
Hekim 3.750
Firma Temsilcisi 3.500

Kayıt ücretine dâhil olan hizmetler:

 • Bilimsel oturumlara katılım,
 • Kongre dokümanlarını kapsamaktadır.
 • Sadece refakatçi olan katılımcılar bilimsel oturumlara katılamayacak, bilimsel dökümanlardan faydalanamayacaktır.
 • Kayıt ücretlerine %18 KDV ilave edilecektir.

Konaklama Ücretleri

KONAKLAMA 3 Şubat 2023 Sonrası
Hilton Dalaman 23.500
TUİ Blue Otel 23.500
 • Double oda ve refakatçi ücretleri ile ilgili GenX Kongre ile iletişime geçiniz.
 • Yukarıda yer alan paket fiyatlara; 9-13 Mayıs 2023 tarihleri arasında 4 gece ultra her şey dâhil konseptinde konaklama dâhildir.
 • Bu paketi alan katılımcılar, konakladıkları otelin ultra her şey dahil konsepti bünyesindeki tüm hizmetlerden faydalanabilecektir.
 • Kongre bilimsel aktiviteleri süresince konaklama hizmetini kongre acentesinden almayan katılımcıların ya da sponsorlarının, kongre otelleri Hilton Dalaman, Sarıgerme’nin “ultra herşey dahil” konseptinde çalışması sebebiyle, otel tarafından talep edilen dış katılımcı bedeli olan günlük 1.200.-TL ücreti ayrıca kongre acentesi hesabına yatırması gerekmektedir.
 • Konaklama ücretlerine %8 KDV ilave edilecektir.

Konaklama İptal Şartları

 • Konaklama iptal talepleri GenX Kongre ve Organizasyon’a yazılı olarak bildirilmelidir.
 • 31 Aralık 2022 tarihine kadar yapılan iptal taleplerinde banka masrafları kesildikten sonra iade gerçekleştirilecektir.
 • 01 Ocak 2023’den sonra yapılacak iptallerde herhangi bir iade yapılmayacaktır.
 • En geç 9 Mayıs 2023 tarihine kadar isim değişikliği yapılabilecektir. Bu tarihten sonra yapılacak değişiklikler ile ilgili Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği ve GenX Kongre ve Organizasyon sorumluluk kabul etmemektedir.
 • Tüm iadeler kongre sonrasında gerçekleştirilecektir.

Transfer

 • Havalimanı - Otel arası 9 Mayıs tarihinde geliş ve 13 Mayıs tarihinde dönüş olarak gerçekleşecek toplu transfer ücreti kişi başı çift yön 1.200 TL + KDV’dir.
 • Bu tarihler dışında talep edilecek transferler için kişi başı tek yön 1.200 TL + KDV olarak fiyatlandırılacaktır.
 • Özel transfer taleplerinizde GenX ile bağlantıya geçebilirsiniz.
 • Transfer ücretine KDV ilave edilecektir.

Kayıt Ücretlerinin Yatırılacağı Hesap Numarası

Genx Kongre ve Organizasyon Hizmetleri
Banka Garanti Bankası
Şube Adı Üsküdar Çarşı
Hesap Adı Geniks Kongre Org. ve Tur. Hizm. Tic. LTD Sti
IBAN (TL) TR98 0006 2000 7400 0006 2985 11
To Top ↑