Slide background
Slide background
Slide background

Kongreye Kalan

DAVET

Değerli Meslektaşlarım,


Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalığı Derneği olarak bu sene 24.Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi’ ni 11-15 Mayıs 2022 tarihlerinde Hilton Dalaman-Sarıgerme’ de gerçekleştireceğiz. Geçen yıl COVİD19 sonrası ilk canlı kongreyi sizlerin de katkılarıyla başarıyla yaptığımız için çok mutluyuz. Hipertansiyon başta olmak üzere nefrolojinin her alanındaki yenilikleri sizlere aktarmayı misyon edinmiş derneğimiz bu yılda zengin bilimsel programında güncel bilgileri konferans, panel, sözlü ve poster sunumları ile sizlere aktaracaktır. Bu anlamda alanında önde gelen hocalarımızdan klinik pratikte karşılaştıkları vakalar ile güncel literatürün harmanlandığı oturumlar planlanmaktadır. KATIL KAZAN yarışmamız ile bu yılda tüm kongre boyunca genç meslektaşlarımızın hem eğlenerek hem de öğrenerek kongremizi tamamlamasını hedefliyoruz. Ayrıca bu yılda bildirileriniz bilimsel kurulumuz tarafından değerlendirilecek ve dereceye giren bildirilere başarı ödülleri verilecektir. Dernek olarak eğitime hizmet temel misyonumuz olup bu misyon çerçevesinde, derneğimiz tarafından belirlenen kontenjan kapsamında, kongremize bildirileri ile katılım gösteren araştırma görevlisi doktor arkadaşlarımıza, bu yıl da kayıt, konaklama ve ulaşım desteği vermeye devam edeceğiz.


Programın hazırlanmasında emeği geçen herkese hem teşekkür ediyor hem de başarılar diliyoruz. Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu adına siz değerli meslektaşlarımızı kongremize davet etmekten büyük onur duyuyor, kongremizde görüşmek üzere sevgi ve saygılarımı sunuyorum.


Prof. Dr. Şükrü Ulusoy
Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
 

KURULLAR


KONGRE BAŞKANI
Dr. Şükrü ULUSOY

KONGRE SEKRETERİ
Dr. Gülsüm ÖZKAN

ÜYELER
Dr. Turgay ARINSOY
Dr. Mehmet Deniz AYLI
Dr. Yunus ERDEM
Dr. Serpil Müge DEĞER
Dr. Ülver DERİCİ
Dr. Rahmi YILMAZONURSAL BAŞKANLAR
Dr. Enver HASANOĞLU
Dr. Oktay KARATAN
Dr. Çetin TURGANKONU BAŞLIKLARI

HİPERTANSİYON

 • Kapadokya Çalışması; Hava kirliliği kan basıncı ilişkisi
 • Kapadokya Çalışması; Standardize kan basıncı ölçümü
 • KBH’ da kan basıncı kontrolünde diüretiklerin yeri
 • Yaşlı hipertansiflerde kan basıncı hedefleri
 • Kadınlarda yaşam siklusuna göre hipertansiyon
 • COVID-19 aşıları ve hipertansiyon
 • Sık karşılaşılan hipertansiyon konsültasyonları
 • Kalp ve beyin farklı kan basıncı hedefleri ister
 • Bilimsel veriler ışığında sarımsak-HT-vasküler koruma
 • Dirençli HT'da Hiperaldosteronizim tanısını nasıl koyalım?
 • Hipertansiyon'da uyum ve ilaçta kalmayı etkileyen faktörler
 • Tuz tüketiminin kardiyovasküler olay ve mortalite üzerine etkisi
 • İntestinal Bariyer ve hipertansiyon
 • Yeni diyet modaliteleri ve hipertansiyon
 • Bilimsel veriler ışığında K ve Hipertansiyon ilişkisi
 • Hipertansiyon tedavisinde yenilikler


KLİNİK NEFROLOJİ

 • Kontrast madde nefropatisini önlemede yeni stratejiler
 • Akut böbrek hasarı ve biyobelirteçler (böbrek troponinleri)
 • Yoğun bakım hastalarında sıvı optimizasyonu stratejileri
 • Tam idrar tetkikini nasıl değerlendirelim
 • GFR’yi nasıl hesaplayalım
 • KDIGO 2012-2021 glomurulonefrit klavuzlarının major farkları
 • Ig A nefropatisi tanı ve tedavide yenilikler
 • DAPA CKD sonrası FSGS tedavisi
 • Nefroloji hastalarında nutrisyon desteği
 • Olgular eşliğinde ADPKD renal volum hesabı
 • Olgular eşliğinde ADPKD'da tolvaptan tedavisi
 • Yatan ve ayaktan hastada hiponatremi tedavisi
 • Klinik pratikte hiperkalemi tedavisi
 • Kanser ilişkili elektrolit bozuklukları
 • Renal progresyonu yavaşlatmada aldosteron antagonistleri etkilimi?
 • HUS tanı ve tedavisi
 • Olgular eşliğinde fabry tanı ve tedavisi


PERİTON DİYALİZİ

 • PET testi yorumlamaları ve tedavi seçimi
 • Rezidü renal fonksiyonları koruma stratejileri
 • Peritoneal kaçak
 • Peritonit

HEMODİYALİZ

 • Vaka örnekleri ile kronik diyaliz aylık tedavisi
 • Olgularla renal anemi tedavisi
 • Sekonder Hiperparatroidi tedavisi
 • Kuru ağırlık ayarlanması
 • Akut Diyaliz reçetesi nasıl verelim, nelere dikkat edelim?
 • Kronik diyaliz yeterliliğini nasıl değerlendirelim, tedavi reçetesi nasıl verelim?

TRANSPLANTASYON

 • Renal transplant hastalarında COVID-19 aşılaması
 • Postransplant elektrolit bozuklukları ve yönetimi
 • Böbrek nakli alıcı değerlendirmesi
 • Böbrek nakli verici adayı değerlendirmesi, sınırlarımız neler?

DENEYSEL NEFROLOJİ

 • Deney hayvanlarının seçimi
 • Nefrolojide sık kullanılan deneysel model oluşturma

BİLİMSEL PROGRAM

11 MAYIS 2022, ÇARŞAMBA
SALON A SALON B
15:30 - 16:00

AÇILIŞ

Kongreye Global Bakış
Oturum Başkanları :
Turgay Arınsoy, Yunus Erdem
Konuşmacı : Şükrü Ulusoy
 
16:00 - 17:00

SÖZLÜ BİLDİRİLER-1

Oturum Başkanları : Gültekin Gençtoy, Alper Azak

SS-001 Yoğun Bakım Ünitesine Kabul Edilen Covid-19 Hastalarında Hipertansiyon ve Mortalite İlişkisinin Değerlendirilmesi
Eren Eynel

SS-002 Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Kan Basıncı Ölçüm Tutumlarının Değerlendirmesi
Ercan Türkmen

SS-003 Hipertansiyonu Olan Akromegali Hastalarında Sabah Kan Basıncı Dalgalanması ve Serum IGF-1 Düzeyi Arasındaki İlişki
Hilmi Erdem Sümbül

SS-004 Ambulatuar Kan Basıncı Ölçümünde Gözden Kaçan Extrem Bir Durum mu Var?
Onur Tunca

SS-005 Hipertansif COVID-19 Hastalarında C-Reaktif Protein / Albumin Oranının Prognostik Önemi
Hülya Dip

SS-006 Dipper Hipertansif Obezlerde Egzersizin Kan basıncı Değişkenliği Üzerine Etkisi
Furkan Dağlı

SÖZLÜ BİLDİRİLER-2

Oturum Başkanları : Funda Sağlam, Bülent Huddam

SS-007 Hemodiyaliz Hastalarında Kaşıntı ile İlişkili Faktörler ve Kaşıntının Yaşam Kalitesine Etkisi
Emre Yüksel

SS-008 COVID-19 Aşıları Sonrası Farklı Kronik Böbrek Hastalığı Gruplarında COVID-19 Şiddeti ve Sıklığı; Tek Merkez Deneyimi
Saliha Yıldırım

SS-009 Periton Diyaliz Hastalarında Geriatrik Nutrisyon Risk İndeksi(GNRI) ve Mortalite Arasındaki İlişki
Filiz Yıldırım

SS-011 Hemodiyaliz ve Periton Diyaliz Hastalarında Depresyon ve Anksiyete Riskinin Karşılaştırılması
Sibel Ada

SS-012 Renal Transplantasyon Öncesinde Bakılan Anti-HLA Antikor Düzeylerinin Greft Sağkalımına Etkisi
Feride Özkara

SS-035 Kan Sayımı Kaynaklı İnflamasyon İndekslerinin Multipl Myelom Olgularında Renal Fonksiyonla İlişkisi
Seval Akpınar

17:00 - 17:15 ARA
17:15-18:15

SÖZLÜ BİLDİRİLER-3

Oturum Başkanları : Beril Akman, Erhan Tatar

SS-013 Dirençli Hipertansiyonda Serum Soluble Urokinase Plasminogen Activator Receptor (suPAR) Düzeyinin Değerlendirilmesi
Nergiz Bayrakçı

SS-014 Renin-Anjiotensin-Aldosteron İnhibitörü Başlanmasının 1 Yıllık Hemoglobin Seyri Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi
Saliha Yıldırım

SS-015 Hipertansiyon Tanılı Geriatrik ve Non-Geriatrik Hastalarda Antihipertansif İlaç Sınıflarının Dağılım Karakteristikleri
Ömer Faruk Akçay

SS-016 Böbrek Nakli Hastalarında Ace-i Kullanımı; Endikasyonları ve Kesilme Nedenleri, Tek Merkez Verileri
Zeynep Ural

SS-017 Plasma Osmolaritesinin, Düşük Ejeksiyon Fraksiyonlu Kalp Yetmezliği Hastalarında Hastane İçi ve Taburculuk Sonrası Mortaliteyi Öngörmedeki Değeri
Aslı Vural

SS-018 Göçmenlerin Beslenme ve Hemodiyaliz Yeterliliği; Tek Merkez Deneyimi
Özdem Kavraz Tomar

SS-019 Serum Magnezyum Düzeyi, Plazma Aterojenik İndeksi ve Glomerüler Filtrasyon Hızı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Nergiz Bayrakçı

SS-020 Multiple Miyelom Tanılı Hastalarda Böbrek Yetmezliği ile Serum Procollagen C-Proteinase Enhancer-1 Düzeyi Arasındaki İlişki
Bartu Ediz

SS-021 Kronik Böbrek Hastalığı Tanılı Hastaların COVİD-19 Aşısına Karşı Tutumları: Tek Merkez Deneyimi
Veli Yakup Karabacak

SÖZLÜ BİLDİRİLER-4

Oturum Başkanları : Murat Sipahioğlu, Ayça İnci

SS-022 Covid-19 Enfeksiyonu Geçiren Böbrek Nakli Hastalarında Prognoz ve Renal Fonksiyon Kaybının Değerlendirilmesi
Ezgi Coşkun Yenigün

SS-023 Primer Glomerüler Hastalıkların Tanı Biyopsilerinde Saptanan İnterstisyel Fibrozis Şiddeti ile Hastalığın Seyri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Gülay Ulusal Okyay

SS-024 Kronik Hemodiyaliz Hastlarında İki Hemodiyaliz Arasındaki Volüm Yükü Farklılığının Asimetrik Dimetil Arginin Üzerine Etkisi
Evrim Bozkaya

SS-025 Kan Basıncı ve Nabız Değişkenliğinin Böbrek Fonksiyonları ile İlişkisi
Aydan Mütiş Alan

SS-026 Terapötik Plazmaferez Tedavisinin Nefroloji Hastalıklarında Kullanılması
Gülay Ulusal Okyay

SS-027 Erişkin Nefrotik Sendromlu Olgularda Steril Piyüri'nin Böbrek Sonlanımları Üzerine Etkisi
Mustafa Ubay

SS-028 65 Yaş Üstü ve 65 Yaş Altı Benzer Demografik ve Klinik Özelliklere Sahip Hemodiyaliz Hastalarında El Kavrama Gücü ve Etkileyen Faktörler
Durmuş Balta

SS-029 Böbrek Nakilli Hastalarda COVID-19 Enfeksiyonu: Tek Merkez Deneyimi
Tülin Akagün

SS-030 Diyabetik Hastalarda Biyopsi ile Diyabet Dışı Nefropati Tanısı Sıklığının Tesbiti ve Öngörücü Klinik/Biyokimyasal Faktörlerin İncelenmesi
Bülent Demirelli

12 MAYIS 2022, PERŞEMBE
  SALON A SALON B
09:00-09:10

Açılış Konuşması

Konuşmacı : Şükrü Ulusoy
 
09:10-10:00

KONFERANS

Oturum Başkanları : : Enver Hasanoğlu, Çetin Turgan

09:10-09:30 Kapadokya Çalışması; Hava Kirliliği Kan Basıncı İlişkisi
Konuşmacı : Şükrü Ulusoy

09:30-09:50 Kapadokya Çalışması; Standardize Kan Basıncı Ölçümü
Konuşmacı : Gülsüm Özkan

09:50-10:00 Tartışma
 
10:00-10:15 ARA
10:15-11:00 SERVIER UYDU SEMPOZYUMU
Hipertansiyon Tedavisine İlişkin Önemli İPuçları: İndapamid ve Perindopril
Konuşmacılar:
Ülver Derici, Şükrü Ulusoy
11:00-11:15 ARA
11:15-12:30

SEMPOZYUM

Hipertansiyon
Oturum Başkanları :
Oktay Karatan, Oktay Oymak

11:15-11:35 KBH'da Kan Basıncı Kontrolünde Diüretiklerin Yer
Konuşmacı: Bülent Altun

11:35-11:55 Yaşlı Hipertansiflerde Kan Basıncı Hedefler
Konuşmacı: Celalettin Usalan

11:55-12:15 Kadınlarda Yaşam Siklusuna Göre Hipertansiyon
Konuşmacı: Nihal Aydemir

12:15-12:30 Tartışma

SEMPOZYUM

Akut Böbrek Hasarı
Oturum Başkanları :
Meltem Pekpak, Taner Çamsarı

11:15-11:35 Kontrast Madde Nefropatisini Önlemede Yeni Stratejiler
Konuşmacı: Elif Arı Bakır

11:35-11:55 Akut Böbrek Hasarı ve Biyobelirteçler (Böbrek Troponinleri)
Konuşmacı: Ebru Gök Oğuz

11:55-12:15 Yoğun Bakım Hastalarında Sıvı Optimizasyonu Stratejileri
Konuşmacı: Serhan Tuğlular

12:15-12:30 Tartışma
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ / POSTER BİLDİRİLER (PS-01 / PS-34)
Oturum Başkanları : Gülşah Şaşak, Nihan Turhan Çağlar
13:30-14:20

SEMPOZYUM

Özellikli Durumlarda COVID-19 Aşılaması
Oturum Başkanları :
Alaattin Yıldız, Deniz Aylı

13:30-13:50 COVID-19 Aşıları ve Hipertansiyon
Konuşmacı: Gülizar Manga Şahin

13:50-14:10 Renal Transplant Hastalarında COVID-19 Aşılaması
Konuşmacı: Ülkem Çakır

14:10-14:20 Tartışma

SEMPOZYUM

Temel Nefroloji
Oturum Başkanları :
Ahmet Uğur Yalçın, Ali Rıza Odabaş

13:30-13:50 Tam İdrar Tetkikini Nasıl Değerlendirelim?
Konuşmacı: Ender Hür

13:50-14:10 GFR’yi Nasıl Hesaplayalım?
Konuşmacı: Nurhan Seyahi

14:10-14:20 Tartışma
14:20-14:30 ARA
14:30-15:15 AMGEN UYDU SEMPOZYUMU
Kronik Böbrek Hastalığına Bütünsel Bakış;
Renal Anemi Tedavisinde Darbepoetinin Yeri
Konuşmacılar:
Siren Sezer, Mehmet Şükrü Sever
15:15-15:30 ARA
15:30-16:15 DROGSAN UYDU SEMPOZYUMU
Kronik Böbrek Hastalığında Metabolik Asidoz; Önemi ve Tedavisi
Oturum Başkanı:
Alaattin Yıldız
Konuşmacılar: Tevfik Ecder
16:15-17:30

SEMPOZYUM

Sık Karşılaşılan Hipertansiyon Konsultasyonları
Oturum Başkanları :
Kamil Dilek, Musa Bali

16:15-16:35 Preoperatif Hipertansif Hasta Yönetimi
Konuşmacı: Gülay Ulusal Okyay

16:35-16:55 Hipertansif Acil Durum Tedavisi
Konuşmacı: Bülent Huddam

16:55-17:15 Gebelik ve Laktasyonda Hipertansiyon Tedavisi
Konuşmacı: Özkan Güngör

17:15-17:30 Tartışma

SEMPOZYUM

Glomerulonefrit Tedavisinde Neredeyiz?
Oturum Başkanları :
Gültekin Süleymanlar, Nedim Yılmaz Selçuk

16:15-16:35 KDIGO 2012-2021 Glomurulonefrit Klavuzlarının Major Farkları
Konuşmacı: Savaş Öztürk

16:35-16:55 Ig A Nefropatisi Tanı ve Tedavide Yenilikler
Konuşmacı: Mümtaz Yılmaz

16:55-17:15 DAPA CKD Sonrası FSGS Tedavisi
Konuşmacı: Arzu Velioğlu

17:15-17:30 Tartışma
19:00-21:00 KONAKLAMA OTELLERİNDE AKŞAM YEMEĞİ
13 MAYIS 2022, CUMA
  SALON A SALON B SALON C
09:00-09:30

KONFERANS

Oturum Başkanları : Nurol Arık

09:00-09:20 Kalp ve Beyin Farklı Kan Basıncı Hedefleri İster
Konuşmacı : Mustafa Arıcı

09:20-09:30 Tartışma

KONFERANS

Oturum Başkanları : İbrahim Karayaylalı

09:00-09:20 Nefroloji Hastalarında Nutrisyon Desteği
Konuşmacı : Siren Sezer

09:20-09:30 Tartışma
 
09:30-10:45

PANEL

Tolvaptan Hangi Hastalara Nasıl Kullanalım?
Oturum Başkanları : Tevfik Ecder, Caner Çavdar

09:30-09:50 Olgular Eşliğinde ADPKD Renal Volum Hesabı
Konuşmacı : Polat Koşucu

09:50-10:10 Olgular Eşliğinde ADPKD'da Tolvaptan Tedavisi
Konuşmacı : İsmail Koçyiğit

10:10-10:30 Yatan ve Ayaktan Hastada Hiponatremi Tedavisi
Konuşmacı : Betül Öğütmen

10:30-10:45 Tartışma

PANEL

Elektrolit Bozuklukları Tedavisi
Oturum Başkanları : Neslihan Seyrek, Sedat Üstündağ

09:30-09:50 Klinik Pratikte Hiperkalemi Tedavisi
Konuşmacı : Sabahat Alışık Ecder

09:50-10:10 Postransplant Elektrolit Bozuklukları ve Yönetimi
Konuşmacı : Berna Yelken

10:10-10:30 Kanser İlişkili Elektrolit Bozuklukları
Konuşmacı : Egemen Cebeci

10:30-10:45 Tartışma
 
10:45-11:15 ARA
11:15-12:00 ASTRAZENECA UYDU SEMPOZYUMU
Kronik Böbrek Hastalığında Tanıdan Tedaviye
Yeni ve Etkin Seçenek: Dapagliflozin
Konuşmacılar:
Bülent Altun, Kubilay Ukinç
12:00-12:05 ARA
12:05-12:30

KONFERANS

Oturum Başkanı :
Ülver Derici

12:05-12:25 ENKARNE Uzlaşı Raporu
Konuşmacı: Serpil Müge Değer

12:25-12:30 Tartışma
   
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ / POSTER BİLDİRİLER (PS-35 / PS-69)
Oturum Başkanları : Tuncay Şahutoğlu
13:30-14:00

KONFERANS

Oturum Başkanı :
Mehmet Emin Yılmaz

13:30-13:50 Bilimsel Veriler Işığında Sarımsak-HT-Vasküler Koruma
Konuşmacı: Funda Sağlam

13:50-14:00 Tartışma

KONFERANS

Oturum Başkanı :
Ali Başçı

13:30-13:50 Renal Progresyonu Yavaşlatmada Aldosteron Antagonistleri Etkili mi?
Konuşmacı: Tolga Yıldırım

13:50-14:00 Tartışma
 
14:00-14:15 ARA
14:15-15:00 ASTRAZENECA UYDU SEMPOZYUMU
Hipertansiyon ve Hiperlipidemide Olmazsa Olmazlar:
Metoprolol ve Rosuvastatin
Konuşmacılar:
Ülver Derici, Necla Özer
15:00-15:15 ARA
15:15-16:00 SANOFİ UYDU SEMPOZYUMU
Hipertansiyonda Ramipril ve Kombinasyonları ile Çok Yönlü Tedavi
Konuşmacılar:
Şükrü Ulusoy, Yunus Erdem
16:00-16:15 ARA
16:15-17:30

SEMPOZYUM

Dirençli Hipertansiyon
Oturum Başkanları :
Kayser Çağlar, Aykut Sifil

16:15-16:35 Dirençli HT' da Hiperaldosteronizim Tanısını Nasıl Koyalım?
Konuşmacı: Sena Ulu

16:35-16:55 HT'de Uyum ve İlaçta Kalmayı Etkileyen Faktörler
Konuşmacı: Rüya Mutluay

16:55-17:15 Tuz Tüketiminin Kardiyovasküler Olay ve Mortalite Üzerine Etkisi
Konuşmacı: Kenan Turgutalp

17:15-17:30 Tartışma

PANEL

Vaka Örnekleri ile Kronik Diyaliz Aylık Tedavisi
Oturum Başkanları :
Müjdat Yenicesu, Ercan Ok

16:15-16:35 Anemi Tedavisi
Konuşmacı: Yakup Ekmekçi

16:35-16:55 Renal Osteodistofi Tedavisi
Konuşmacı: Dilek Torun

16:55-17:15 Kuru Ağırlığı Ayarlama
Konuşmacı: Orçun Altunören

17:15-17:30 Tartışma

SÖZLÜ BİLDİRİLER-5

Oturum Başkanları : Fatma Ayerden Ebinç, Ali İhsan Günal

SS-010 Canlı Vericiden İlk Defa Böbrek Nakli Yapılan Hastalarda İndüksiyon Tedavisi Gerçekten Gerekli mi? Tek Merkez Deneyimi
Özge Sönmez

SS-031 Böbrek Transplant Vericilerinin Donasyon Sonrası 5 Yıllık İzlemi: Kardiyovasküler Risk Perspektifi
Elif Arı Bakır

SS-032 Diyabetik Nefropatili Hastalarda COVİD-19 Enfeksiyonunun Nefropati Progresyonuna Etkisi
Meryem Timuçin

SS-033 Hemodiyaliz Hastalarında Malnütrisyonun Sistemik İmmün-İnflamasyon İndeksi ile İlişkisi
Gürkan Yurteri

SS-034 mRNA COVID-19 AŞI Sonrası De Novo/Nüks Glomerülonefrit Vakaları -TEK MERKEZ
Meryem Keleş

SS-036 Pandemi Hastanesindeki Yoğun Bakım Ünitesine Kabul Edilen Hastalar Arasında Entübe Olanlarla Olmayanların Bazal Demografik, Klinik ve Laboratuar Özelliklerinin Karşılaştırılması
Eren Eynel

SS-037 Kalp Yetmezliğinde Fonksiyonel Kapasite ile Göz Muayene Bulguları ve Oftalmik Arter Doppler Parametreleri’nin Karşılaştırılması
Tuncay Güzel

SS-038 Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalarının Klinik ve Demografik Özelliklerinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi, Tek Merkez Deneyimi
Abdullah Özdemir

SS-039 Hemodiyaliz Hastalarında Bakım Hedefleri: Nefrolog’a Olan Mesafe Bir Etken Midir?
Ahmet Murt

SS-040 Hücresel Redoks Hemostazının Düzenleyicisi Olan Nrf2 Gen Polimorfizmlerinin Diyabetik Nefropati ile İlişkisi
Aygül Çeltik

SS-041 Periton Diyalizi Hastalarında Geriatrik Beslenme Risk Endeksinin Mortalite ile İlişkisi
Özlem Yayar

19:00-21:00 KONAKLAMA OTELLERİNDE AKŞAM YEMEĞİ
14 MAYIS 2022, CUMARTESİ
SALON A SALON B
09:00-09:50

PANEL
Diyaliz Reçetesi Veriyoruz

Oturum Başkanları : Nurhan Özdemir Acar, Zerrin Bicik Bahçebaşı

09:00-09:20 Akut Diyaliz Reçetesi Nasıl Verelim?
Nelere Dikkat Edelim?
Konuşmacı : Hasan Miçozkadıoğlu

09:20-09:40 Kronik Diyaliz Yeterliliğini Nasıl Değerlendirelim, Tedavi Reçetesi Nasıl Verelim?
Konuşmacı : Gökhan Atılgan

09:40-09:50 Tartışma

SEMPOZYUM
Gastrointestinal Sistem-Hipertansiyon İlişkisi

Oturum Başkanları : Bülent Tokgöz, Ferhan Candan

09:00-09:20İntestinal Bariyer ve Hipertansiyon
Konuşmacı : Şebnem Karakan

09:20-09:40 Yeni Diyet Modaliteleri ve Hipertansiyon
Konuşmacı : Tekin Akpolat

09:50-10:00 Tartışma
09:50-10:00 ARA
10:00-10:45 MENARINI UYDU SEMPOZYUMU
Hipertansiyonda Olmesartan ile Doğru Yoldayız:
8 Soru - 7 Cevap
Konuşmacılar:
Mustafa Arıcı, Tevfik Ecder, Hakan Karpuz
10:45-10:55 ARA
10:55-11:40 BOEHRINGER INGELHEIM UYDU SEMPOZYUMU
Güncel Kanıtlar ile Yeni T2DM Hastası için
Erkenden Harekete Geçmenin Önemi ve Kolay Yolu
Konuşmacılar:
Aydoğan Aydoğdu, Celalettin Usalan
11:40-11:50 ARA
11:50-12:35

SEMPOZYUM

Hipertansiyon'da Çok Konuşulmayanlar
Oturum Başkanları :
Galip Güz, Rumeyza Kazancıoğlu

11:50-12:10 Bilimsel Veriler Işığında K ve Hipertansiyon İlişkisi
Konuşmacı: Ebru Aşıcıoğlu

12:10-12:30 Hipertansiyon Tedavisinde Yenilikler
Konuşmacı: Funda Sarı

12:30-12:35 Tartışma

SEMPOZYUM

Periton Diyalizi Tedavi Planlaması
Oturum Başkanları :
Fevzi Ersoy, Mahmut Yavuz

11:50-12:10 PET Testi Yorumlamaları ve Tedavi Seçimi
Konuşmacı: Kübra Kaynar

12:10-12:30 Rezidü Renal Fonksiyonları Koruma Stratejiler
Konuşmacı: Tülin Akagün

12:30-12:35 Tartışma
12:35-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:20

SEMPOZYUM

Böbrek Nakli Alıcı Alabilir mi? Verici Verebilir mi?
Oturum Başkanları :
Mehmet Şükrü Sever, Aydın Türkmen

13:30-13:50 Böbrek Nakli Alıcı Değerlendirmesi
Konuşmacı: Hüseyin Töz

13:50-14:10 Böbrek Nakli Verici Adayı Değerlendirmesi, Sınırlarımız Neler?
Konuşmacı: Hüseyin Koçak

14:10-14:20 Tartışma

SEMPOZYUM

Deneysel Nefroloji
Oturum Başkanları :
Gülçin Kantarcı, Ayhan Doğukan

13:30-13:50 Deney Hayvanlarının Seçimi
Konuşmacı: Soner Duman

13:50-14:10 Nefrolojide Sık Kullanılan Deneysel Model Oluşturma
Konuşmacı: Belda Dursun

14:10-14:20 Tartışma
14:20-14:30 ARA
14:30-15:15 SABA UYDU SEMPOZYUMU
Hipertansiyonda Benidipin , 2 Dahiliyeci, 2 Nefrolog
Oturum Başkanı:
Şükrü Ulusoy
Konuşmacılar: Ülver Derici
15:15-15:30 ARA
15:30-16:15 ADEKA UYDU SEMPOZYUMU
Diüretik Tedavisinde Doğrular, Yanlışlar ve Torasemid
Oturum Başkanı:
Yunus Erdem
Konuşmacılar: Tolga Yıldırım
16:15-17:00

SEMPOZYUM

Genetik Hastalıklar
Oturum Başkanları :
Zeki Tonbul, Mehmet Rıza Altıparmak

16:15-16:35 Olgular eşliğinde fabry tanı ve tedavisi
Konuşmacı: Kültigin Türkmen

16:35-16:55 Olgular eşliğinde HUS tanı ve tedavisi
Konuşmacı: Necmi Eren

16:55-17:00 Tartışma

SEMPOZYUM

Periton Diyalizi Komplikasyonlarının Yönetimi
Oturum Başkanları :
Rezzan Ataman, Semra Bozfakıoğlu

16:15-16:35 Peritoneal Kaçak
Konuşmacı: Zülfükar Yılmaz

16:35-16:55 Peritonit
Konuşmacı: İbrahim Doğan

16:55-17:00 Tartışma
17:00-17:10 ARA
17:10-18:00

YARIŞMA
Katıl Kazan

 
18:00-18:30

ÖDÜL TÖRENİ – DİLEK VE TEMENNİLER
YARIŞMA ÖDÜLÜ VE BİLDİRİ ÖDÜL TÖRENİ

 
19:00-21:00 KONAKLAMA OTELLERİNDE AKŞAM YEMEĞİ
15 MAYIS 2022, PAZAR
SALON A SALON B
09:00-10:00

SEMPOZYUM

AKILCI İLAÇ OTURUMU
Oturum Başkanları :
Ülver Derici, Rahmi Yılmaz

Konuşmacı : Serpil Müge Değer

09:45 - 10:00 Tartışma
 
10:00 - 10:15 ARA (COFFEE BREAK)
10:15 - 11:00

KONFERANS

24. KONGREDEN AKILDA KALANLAR
Oturum Başkanları :
Yunus Erdem; Şükrü Ulusoy

Konuşmacı : Gülsüm Özkan

10:15 - 11:00 Tartışma
 

GENEL BİLGİLER

Kongre Merkezi

Hilton Dalaman – Sarıgerme


Kongre Tarihi

11 - 15 Mayıs 2022


Kongre Dili

Kongre resmi dili Türkçe’ dir.


Kongre Ajandası

Bildiri Gönderimi Başlangıç Tarihi: 3 Ocak 2022
İndirimli Kayıtların Son Günleri: 14 Şubat 2022
Son Bildiri Gönderme Tarihi: 3 Nisan 2022
Bildiri Sonuçlarının Açıklanması: 28 Mart 2022
Otel Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2022
Otel Çıkış Tarihi: 15 Mayıs 2022
Bilimsel Program Başlangıç: 11 Mayıs 2022
Bilimsel Program Bitiş: 15 Mayıs 2022


Davet Mektubu

Talep edildiği takdir de GenX Kongre Organizasyon tarafından gönderilecektir. Davet mektupları hiçbir suretle seyahat, konaklama ya da benzer bir muafiyet hakkını sağlamaz.


Katılım Belgeleri

Kongre kapanış günü kayıt - rezervasyon masalarından verilecektir.


Yaka Kartları

Kayıt - rezervasyon masalarından kayıt işlemlerini tamamlayan konuklarımıza verilecek olan yaka kartlarının toplantılar süresince güvenlik açısından mutlaka takılması gerekmektedir.


Kongre Özet Kitabı

Kongre çantalarının içerisinde olacaktır.


Kongre Çantaları

Kayıt işlemlerini tamamlayan konuklarımıza kayıt - rezervasyon masalarından verilecektir.


ORGANİZASYON SEKRETERLİĞİ

Düzenleme Kurulu, GenX Kongre Organizasyon, Toplantı Resmi Acentesi olarak belirlemiştir. Toplantı çerçevesinde herhangi bir talebinizde GenX Kongre Organizasyon’a başvurmanızı rica ederiz. hipertansiyon@genx.com.tr

BİLDİRİ ÖZETLERİ

Özet Başvurusu Sırasında Dikkat Edilecek Noktalar ve Gönderme Kuralları

Bildiri özetleri, bildiri sistemi kullanılarak web sitesi üzerinden online olarak ve TÜRKÇE olarak gönderilmelidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiri özetleri kabul edilmeyecektir. İnternet üzerinden gönderilen özetler, kabul edilmesi halinde aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 3 Nisan 2022

Bildirinizi Sözlü Sunum, Poster Sunumu ya da Nefroloji ve Multidisipliner Yaklaşım (olgu sunumu) kategorilerinden uygun olanı seçerek gönderebilirsiniz. Sistem, seçtiğiniz kategori için sizi yönlendirecektir, ilgili adımlardaki soruları cevaplayarak veya ilgili dokümanları ekleyerek sonraki adımlara geçebilir ve bildirinizi Bilim Kurulu dikkatine gönderebilirsiniz.

Bildirilerin Değerlendirilmesi

Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi’nce yapılacaktır. Bildirinin değerlendirmeye alınabilmesi için bildiri sahibinin kongre kaydını en geç 28 Mart 2022 tarihine kadar tamamlaması gerekmektedir.

KAYIT & KONAKLAMA

To Top ↑